Ochrana osobních údajů a zásady jejich zpracování

Přečtěte si prosím, jak přistupujeme k ochraně Vašich osobních údajů a jaké zásady dodržujeme při jejich zpracování.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Seznamte se s tím, jak chráníme Vaše osobní údaje, jaké dodržujeme zásady jejich zpracování, jaká jsou Vaše práva v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a s našimi podmínkami použití těchto webových stránek.

Pokud jste naším klientem, zájemcem o koupi nebo prodej nemovitosti, nebo návštěvníkem našich webových stránek www.prodej-pozemku.cz, svěřujete nám tím své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Jsme v souladu s GDPR!

Správce osobních údajů:

Jsme společnost Prodej pozemků s.r.o., IČ: 06600166, se sídlem na ul. 17. listopadu 199/2, 690 02 Břeclav, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 103115, a provozujeme tyto webové stránky www.prodej-pozemku.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu pokud zákon nestanovuje jinak a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Naše kontaktní údaje:

Jestli se na nás budete chtít v průběhu zpracování Vašich osobních údajů obrátit, zavolejte nám na telefonní číslo (+420) 608 662 200, napište na e-mail: info@prodej-pozemku.cz nebo poštou na adresu našeho sídla, nebo pošlete zprávu do naší datové schránky kgev5x3, nebo prostřednictvím formuláře na této stránce.

Zpřístupnění Vašich osobních údajů jiným osobám:

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se může jednat o advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, které v současnosti nevyužíváme. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednán rozsah plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly vždy zabezpečeny.

Vaše osobní údaje mohou být také zpřístupněny příslušným správním orgánům, a to v případech, kdy nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je příslušný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Zpracovateli osobních údajů jsou (nebo mohou být):

Mgr. Lenka Letochová, Údolní 388/8, 602 00 Brno Střed, IČ: 01171691, Mgr. Martin Letocha, Tolstého 465/13, 616 00 Brno, IČ: 71333835, Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, DIČ: CZ26168685, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, DIČ: CZ29210372, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, VAT IE9692928F, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
a další. Aktuální seznam zpracovatelů vám poskytneme na vyžádání.

Naši zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z naší strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Prohlášení o zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) prohlašujeme:

že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě platného právního důvodu, a to především plnění smlouvy, oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

a umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo pokud v konkrétních případech neuvádíme jinak.

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů - „citlivé“ osobní údaje.

Rozsah a účely zpracování osobních údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami svěříte. K jakým účelům je zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, bankovní spojení, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, emailová adresa, telefonní číslo a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, nám poskytnuté při osobním jednání, telefonicky, písemně emailem, poštou, nebo jinými komunikačními prostředky, k přípravě a vyhotovení smluv a souvisejících dokumentů, nezbytně potřebujeme za účelem plnění smlouvy.

K tomuto účelu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení našeho smluvního vztahu jsou některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností, pro účely oprávněného zájmu a pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů.

Zpracování osobních údajů za účelem splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Vaše osobní a fakturační údaje v rozsahu: jméno, příjmení, IČ, datum narození, rodné číslo, bankovní spojení, adresa trvalého bydliště a korespondenční adresa, nezbytně potřebujeme jste-li našimi klienty, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva, archivnictví a spisové služby.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetích osob

Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvách a vzájemné komunikaci zpracováváme po dobu 5 let po ukončení naší smluvní spolupráce, nebo našeho posledního kontaktu pokud k uzavření smlouvy nedošlo, pro účely ochrany a prokázání práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Lhůta zpracování je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou.

Dalším z našich oprávněných zájmů je zasílání informací a obchodních sdělení (nabídka nemovitostí a nabídka našich služeb) našim stávajícím klientům. Pro tyto účely zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefonní číslo po dobu 3 let.

Zasílání informací a obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu můžete vždy ukončit kliknutím na odhlašovací odkaz uvedený v emailu. Pokud bychom pro zasílání informací nebo obchodních sdělení použili pozemní poštu, telefonický hovor, nebo jiné komunikační prostředky, budeme vždy respektovat, jestli-že si již nebudete další komunikaci z naší strany přát. Tuto skutečnost nám prosím sdělte prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených výše na této stránce. Děkujeme.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, odeslané některým z formulářů nabídek konkrétních nemovitostí a služeb na našich webových stránkách využijeme ke sdělování Vámi požadovaných informací ke konkrétní nabídce nemovitosti či služby, nebo k obdobným nabídkám nemovitostí a služeb, po dobu 6 měsíců.

Na základě udělení Vašeho souhlasu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání nabídky našich služeb a produktů a služeb a produktů třetích stran o kterých budeme přesvědčeni, že by Vás mohli zajímat a mohly být pro Vás prospěšné. Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme Vás informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude Váš souhlas vztahovat a jakou dobu bude platný.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě jiného právního titulu, budeme je pro tyto účely zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu v souladu s tímto právním titulem.

Zpracování osobních údajů získaných prohlížením našich webových stránek

Automaticky získané osobní údaje: prohlížením našich webových stránek www.prodej-pozemku.cz zaznamenají námi používané webové servery a služby informace o typu zařízení, ze kterého k prohlížení dojde, jeho internetovém prohlížeči a rozlišení zobrazení, IP adresu přidělenou poskytovatelem internetového připojení, webovou stránku, ze které nás navštívíte, které konkrétní webové stránky u nás navštívíte a také datum a délku Vaší návštěvy.

Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce. Mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics, atd.).

Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webových stránkách a cookies: automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků na našich webových stránkách pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování jejich návštěvníků.

Údaje o Vašem chování na webu se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webových stránek. Mohou být také využity ke zjištění, zda jste již ze svého zařízení naše stránky navštívili a realizovali konverzi. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče, případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas udělujete na dobu uvedenou u jednotlivých marketingových cookies: vlastní cookies pro účely marketingu po dobu 30 až 365 dnů; cookies Google Analytics pro účely získávání statistických informací dle nastavení Vašeho prohlížeče, popřípadě do odstranění; cookies Pixel Facebook pro účely Vaší identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook a cookies pro opětovné cílení reklamy (retargeting) po dobu maximálně 180 dnů.

Sdělené osobní údaje: Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například poptávkou nemovitosti, nebo služby, v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno, jaké údaje a za jakým účelem poskytujete.

Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů: pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využíváme technologii Double Opt-in. Znamená to, že na Vaši emailovou adresu zašleme zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvedeme, za jakým účelem osobní údaje poskytujete a v jakém rozsahu budou zpracovávány. Když budete chtít udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas nebudete chtít poskytnout, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.

Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům: jedná se o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů: jedná se o právo na bezodkladnou opravu Vašich nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů na základě Vaší žádosti, nebo poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete Vaše osobní údaje úplné).

Právo na omezení zpracování osobních údajů: jedná se o právo, kdy můžete v případech stanovených v čl. 18 GDPR požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů: za podmínek stanovených čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“): z důvodů stanovených zákonem, nebo nařízením GDPR, máte právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu (v GDPR jsou důvody pro vymazání osobních údajů uvedené v čl. 17, včetně výjimek, za kterých nebude výmaz proveden).

Právo vznést námitku: v případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Na základě Vaší námitky nadále nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat, jestli-že náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je naším oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: jestli se domníváte, že dochází z naší strany k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Další informace pro uplatnění Vašich práv: v případě, že budete mít dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na čísle (+420) 608 662 200, emailem na info@prodej-pozemku.cz, poštou na adrese našeho sídla, nebo nám pošlete zprávu prostřednictvím formuláře na této stránce. Zasláním písemného požadavku můžete také přímo uplatnit Vaše práva související se správou Vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že pro účely ověření, že byl požadavek uplatněn opravdu Vámi, si vyhrazujeme právo Vás znovu kontaktovat a Vaši totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Stejné pravidlo platí pro telefonickou komunikaci a komunikaci jinými komunikačními prostředky.

Aktuální znění Ochrany Vašich osobních údajů a našich zásad jejich zpracování naleznete vždy na této webové stránce:

Ochrana osobních údajů a zásady jejich zpracování

Toto znění je účinné od 25.5.2018

Jako zprostředkovatel plně respektujeme důvěrný charakter Vašich dat, která nám v rámci poptávek a plnění našich služeb poskytujete. Vaše data jsou u nás dobře zabezpečena a chráněna proti zneužití a jsou ukládána v chráněné databázi s přísným zabezpečením proti zneužití. Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, vyjma těch, které jsou nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy.

Naši zaměstnanci, spolupracovníci, spolupracující firmy, obchodníci i naši dodavatelé jsou z naší strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Postoupení osobních údajů státním institucím a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

 

Spravujte své osobní údaje

Jakou změnu zpracování Vašich osobních údajů požadujete?

*hvězdičkou označené položky jsou povinné

Líbí se Vám naše stránky?

Dejte jim lajk, nebo je sdílejte. Nebo udělejte obojí 🙂